Malmö Stad Stadsfastigheter

Stadsfastigheter

Stadsfastigheter förvaltar Malmö stads fastigheter för skola, barnomsorg, äldreomsorg, kultur och fritid. Stadsfastigheter ska, som en offensiv och framsynt medpart, stödja kunderna att uppnå sina mål genom att erbjuda verk- samhetsanpassade och kostnadseffektiva lokaler.

Vi förvaltar sammanlagt 1,6 miljoner kvadratmeter byggnad samt 4,3 miljoner kvadratmeter markyta bestående av bland annat skolgårdar och fritidsanläggningar. Stadsfastigheter omsätter 1,3 miljarder kronor per år.